This website uses cookies to store information on your computer. Some of these cookies are used for visitor analysis, others are essential to making our site function properly and improve the user experience. By using this site, you consent to the placement of these cookies. Click Accept to consent and dismiss this message or Deny to leave this website. Read our Privacy Statement for more.
My Profile | Contact Us | Print Page | Sign In | Register
News: General announcements

Fframwaith Her NACE nawr ar gael yn y Gymraeg

01 April 2019   (0 Comments)
Share |

Click here to read in English.

Yn gynharach eleni lawnsiodd NACE diweddariad i’r Fframwaith Her i adlewyrchu blaenoriaethau addysg yng Nghymru, a’r mis yma mae’n darparu’r Fframwaith yn y Gymraeg, gan gynyddu ei hygyrchedd i ysgolion.

Mae agenda y mwy abl a thalentog (MATh) yn parhau i fod yn flaenoriaeth genedlaethol i Gymru: amlygwyd o fewn Addysg yng Nghymru:cenhadaeth ein cenedl; mewn arologiadau Estyn a’r adroddiad thematig diweddar; a nawr yn amlwg o fewn diwygiadau addysg.

Mae NACE wedi gweithio yng Nghymru am dros ddeng mlynedd, gyda niferoedd cynyddol o ysgolion yn gofyn am gymorth i ddatblygu polisi ac ymarfer MATh.

Mae’r FFramwaith Her yn adnodd hunan-werthuso ar gyfer adolygiad ysgol-gyfan a gwella’r ddarpariaeth i ddysgwyr MATh. Mae wrth wraidd Rhaglen Ddatblygu Her NACE – ystod o adnoddau unigryw i gefnogi aelodau NACE ar bob cam o ddatblygu darpariaeth ar gyfer dysgwyr MATh, yng nghyd-destun her i bawb. Wedi’i ddatblygu mewn ymgynghoriad ag ysgolion ac arbenigwyr addysg yng Nghymru, mae’r fframwaith diwygiedig yn parhau i roi’r cyfle i gynnig am achrediad ffurfiol trwy Wobr Her NACE.

Mae chwe deg o ysgolion yng Nghymru eisoes wedi cyflawni’r Wobr Her, gydag Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell (Caerffili) y ddiweddaraf i dderbyn achrediad ym mis Mawrth.

Yn gynyddol, mae NACE yn cefnogi clystyrau ysgolion – ac yn ddiweddar wedi dechrau gweithio gydag holl ysgolion uwchradd Sir Benfro. Dywedodd, Julian Dessent, Cydlynydd MATh a Seren Sir Gâr-Benfro:

“Rydym wedi gwneud ymdrech sylweddol i godi dyheadau myfyrwyr ysgolion Sir Benfro dros y blynyddoedd diwethaf ond nawr yn gweld ein partneriaeth newydd gyda NACE fel cychwyn mwy sylfaenol ar gyfer yr addysgeg angenrheidiol i waredu ar unrhyw gyfyngiadau artiffisial ar gyflawniadau ein myfyrwyr mwy abl. Dros y flwyddyn nesaf bydd yr wyth ysgol yn ein sir yn cael eu cefnogi gan NACE a’i Raglen Ddatblygu Her, gan weithio i sicrhau ein bod ni’n cymryd y cyfle mae’r cwricwlwm newydd yn ei gynnig er mwyn i bob dysgwr ragori. Rydym yn hynod falch bod Ysgol Y Preseli yn dal y Wobr Her ar hyn o bryd.”

Gwybodaeth ychwanegol:

Mae’r Fframwaith Her ar gael yn unig i ysgolion sy’n aelodau o NACE. I ysgolion sy’n aelodau sydd eisoes wedi prynu’r Fframwaith newydd ac sydd ei angen yn y Gymraeg, mae’n bosib ei lawrlwytho o ardal ‘Challenge Hub’ ar wefan NACE (cliciwch am fynediad).

  • Darganfod mwy am aelodaeth NACE
  • Darganfod mwy am y Rhaglen Ddatblygu Her