This website uses cookies to store information on your computer. Some of these cookies are used for visitor analysis, others are essential to making our site function properly and improve the user experience. By using this site, you consent to the placement of these cookies. Click Accept to consent and dismiss this message or Deny to leave this website. Read our Privacy Statement for more.
My Profile | Contact Us | Print Page | Sign In | Register
News: General announcements

Cyfres newydd o weminarau byw i gefnogi diwygio'r cwricwlwm yng Nghymru

18 May 2020   (0 Comments)
Share |

Click here to read in English.

Wrth i ysgolion barhau i baratoi at y Cwricwlwm i Gymru newydd, mae NACE yn lansio cyfres o weminarau ac adnoddau cysylltiedig i gefnogi'r gwaith o ddylunio a chyflwyno'r cwricwlwm yn uchelgeisiol ac effeithiol.

Bydd y gyfres yn cael ei lansio ar 16 Mehefin gyda gweminar am ddim sy’n agored i bob ysgol yng Nghymru. Bydd yn edrych ar yr egwyddorion addysgegol sydd yn Dyfodol Llwyddiannus (2015), sy'n sylfaen i ddiwygio'r cwricwlwm ac yn cynnig meini adeiladu allweddol ar gyfer dysgu a chynnydd llwyddiannus. O dan arweiniad Hilary Lowe, Cynghorydd Addysg NACE, bydd y sesiwn yn edrych ar beth yw ystyr yr egwyddorion yn ymarferol, gan gefnogi ysgolion i symud ymlaen i gyflwyno'r cwricwlwm yn uchelgeisiol drwy repertoires addysgegol wedi’u datblygu’n llawn ynghyd â dyluniad cryf i'r cwricwlwm.

Cyn y weminar, gall ysgolion lawrlwytho adnodd am ddim sy'n rhoi'r egwyddorion a sut gellir eu cymhwyso i ddysgwyr mwy abl:

·         Diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru: egwyddorion addysgegol i hybu her i bawb

·         Curriculum reform in Wales: pedagogical principles to promote challenge for all

 

Mae'n hen bryd diwygio'r cwricwlwm yn ein gwlad ac mae angen inni barhau i ymrwymo i'r broses honno... Yn amlwg mae heriau o'n blaenau ni a sut gallwn greu'r lle i athrawon a dysgwyr ymgysylltu â'r gwaith o baratoi'r cwricwlwm... Welaf i ddim bod angen gwneud unrhyw addasiad o ran cyflwyno'r diwygio'r cwricwlwm. Hyd yn oed yn yr amgylchiadau anodd hyn mae angen inni ymrwymo i'r broses honno.”
- Kirsty Williams, Gweinidog dros Addysg, 14 Ebrill 2020

 

Mae NACE wedi bod wrthi ers tro yn cynorthwyo ysgolion yng Nghymru drwy adolygiadau ysgol, datblygu’r cwricwlwm a Fframwaith Her NACE. Yn y gyfres newydd hon, bydd NACE yn gweithio wrth ochr ysgolion sydd wedi'u hachredu gan Fframwaith Her NACE a chyrff partner i edrych ar sut gellir cymhwyso'r egwyddorion addysgegol i gynorthwyo pob dysgwr, gan gynnwys y rhai mwyaf abl. Ein gobaith yw y bydd hyn yn cynorthwyo ysgolion wrth iddynt adolygu a datblygu polisïau a strategaethau addysgu a dysgu, gan gynnwys ymagweddau at asesu ar gyfer dysgu.

Ar ôl y weminar fyw gyntaf sy'n agored i bob ysgol yng Nghymru, caiff sesiynau dilynol eu cynnig i ysgolion sy'n aelodau o NACE, gydag adnoddau cysylltiedig a chyfleoedd ar gyfer cydweithio rhwng ysgolion. Mae aelodaeth o NACE yn agored i bob ysgol.

Mae cymorth wedi'i deilwra ar gael hefyd i bob ysgol drwy ymgynghoriad o hirbell a DPP. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â cpd@nace.co.uk

Cymorth i'ch ysgol:

·         Egwyddorion addysgegol – adnodd am ddim: Cymraeg / Saesneg

·         Gweminar am ddim (16 Mehefin): manylion a chadw lle

·         Aelodaeth o NACE: rhagor o wybodaeth ac ymuno

·         Cymorth wedi'i deilwra: cysylltwch â cpd@nace.co.uk