Click here to read in English.

Yn gynharach eleni lawnsiodd NACE diweddariad i’r Fframwaith Her i adlewyrchu blaenoriaethau addysg yng Nghymru, a’r mis yma mae’n darparu’r Fframwaith yn y Gymraeg, gan gynyddu ei hygyrchedd i ysgolion.

Mae agenda y mwy abl a thalentog (MATh) yn parhau i fod yn flaenoriaeth genedlaethol i Gymru: amlygwyd o fewn Addysg yng Nghymru:cenhadaeth ein cenedl; mewn arologiadau Estyn a’r  adroddiad thematig diweddar; a nawr yn amlwg o fewn diwygiadau addysg.

Mae NACE wedi gweithio yng Nghymru am dros ddeng mlynedd, gyda niferoedd cynyddol o ysgolion yn gofyn am gymorth i ddatblygu polisi ac ymarfer MATh.

Mae’r FFramwaith Her yn adnodd hunan-werthuso ar gyfer adolygiad ysgol-gyfan a gwella’r ddarpariaeth i ddysgwyr MATh. Mae wrth wraidd Rhaglen Ddatblygu Her NACE – ystod o adnoddau unigryw i gefnogi aelodau NACE ar bob cam o ddatblygu darpariaeth ar gyfer dysgwyr MATh, yng nghyd-destun her i bawb.  Wedi’i ddatblygu mewn ymgynghoriad ag ysgolion ac arbenigwyr addysg yng Nghymru, mae’r fframwaith diwygiedig yn parhau i roi’r cyfle i gynnig am achrediad ffurfiol trwy Wobr Her NACE.  

Mae chwe deg o ysgolion yng Nghymru eisoes wedi cyflawni’r Wobr Her, gydag Ysgol Gynradd Gymraeg Y Castell (Caerffili) y ddiweddaraf i dderbyn achrediad ym mis Mawrth.

Yn gynyddol, mae NACE yn cefnogi clystyrau ysgolion – ac yn ddiweddar wedi dechrau gweithio gydag holl ysgolion uwchradd Sir Benfro.  Dywedodd, Julian Dessent, Cydlynydd MATh a Seren Sir Gâr-Benfro:

“Rydym wedi gwneud ymdrech sylweddol i godi dyheadau myfyrwyr ysgolion Sir Benfro dros y blynyddoedd diwethaf ond nawr yn gweld ein partneriaeth newydd gyda NACE fel cychwyn mwy sylfaenol ar gyfer yr addysgeg angenrheidiol i waredu ar unrhyw gyfyngiadau artiffisial ar gyflawniadau ein myfyrwyr mwy abl. Dros y flwyddyn nesaf bydd yr wyth ysgol yn ein sir yn cael eu cefnogi gan NACE a’i Raglen Ddatblygu Her, gan weithio i sicrhau ein bod ni’n cymryd y cyfle mae’r cwricwlwm newydd yn ei gynnig er mwyn i bob dysgwr ragori.  Rydym yn hynod falch bod Ysgol Y Preseli yn dal y Wobr Her ar hyn o bryd.”
 
Gwybodaeth ychwanegol:

Mae’r Fframwaith Her ar gael yn unig i ysgolion sy’n aelodau o NACE.  I ysgolion sy’n aelodau sydd eisoes wedi prynu’r Fframwaith newydd ac sydd ei angen yn y Gymraeg, mae’n bosib ei lawrlwytho o ardal ‘Challenge Hub’ ar wefan NACE (cliciwch am fynediad).