Click here to read in English

Mae agenda y mwy abl a thalentog (MATh) yn parhau i fod yn flaenoriaeth cenedlaethol i Gymru: amlygwyd o fewn Addysg yng Nghymru:cenhadaeth ein cenedl; mewn arologiadau Estyn a’r adroddiad thematig diweddar; a nawr yn amlwg o fewn diwygiadau addysg.  Mae sicrhau’r ddarpariaeth gywir ar gyfer y dysgwyr yma yn parhau yn hanfod cenedlaethol.

O ganlyniad i hyn, mae NACE yn lawnsio Fframwaith Her NACE diwygiedig; adnodd hunan-werthuso ar gyfer adolygiad ysgol-gyfan a gwella’r ddarpariaeth i ddysgwyr MATh. Mae’r fframwaith diwygiedig ar gael i aelodau NACE yn unig.

Mae’r diweddariad yn adlewyrchu blaenoriaethau addysg yng Nghymru, trwy ymgorffori’r egwyddorion addysgu allweddol a phedwar pwrpas y cwricwlwm, ochr yn ochr â hunan-werthuso. Mae’n cefnogi uwch arweinwyr mewn adolygu ysgol-gyfan, tra’n galluogi ymarferwyr a thimoedd i adlewyrchu ar, a datblygu eu hymarfer ar y cyd.

Mae’n cynnig esiamplau estynedig ac ystod eang o adnoddau cefnogol, gan nifer gynyddol o ysgolion achrediad Her NACE a rhaglenni ymwchil NACE. Mae’r adnoddau cefnogol yn cynnwys: templed archwilio adrannol, canllawiau wedi’u diweddaru ar ddata ysgol ac enghreifftau niferus ar gasglu a chyflwyno tystiolaeth.

Mae’r Fframwaith Her wrth wraidd Rhaglen Ddatblygu Her NACE – ystod o adnoddau unigryw i gefnogi aelodau NACE ar bob cam o ddatblygu darpariaeth ar gyfer dysgwyr MATh, yng nghyd-destun her i bawb. Wedi’i ddatblygu mewn ymgynghoriad ag ysgolion ac arbenigwyr addysg yng Nghymru, mae’r fframwaith diwygiedig yn parhau i roi’r cyfle i gynnig am achrediad ffurfiol trwy Wobr Her NACE.  

Ochr yn ochr â’r fframwaith, mae Rhaglen Ddatblygu Her NACE yn cynnig:
  • Ymgynghoriad pwrpasol a DPP ar gyfer eich timoedd arweinyddol a/neu addysgu;
  • Mynediad i adnoddau ar-lein unigryw;
  • Cyfle i gynnig am achrediad Gwobr Her NACE;
  • Aelodaeth o gymuned o ysgolion a phobl broffesiynol tebyg yn y maes.
Cynllunwyd y rhaglen i gefnogi ysgolion ar draws yr holl gyfnodau allweddol a chymalau datblygu – gan gynnwys ysgolion sydd eisoes yn dangos darpariaeth dda neu ragorol ar gyfer dysgwyr Math, ac i’r rheini lle mae hyn yn bwynt gweithredu allweddol er mwyn gwella.

Gan gyfeirio at y fframwaith diwygiedig, sydd nawr ar gael i ysgolion, dywedodd prif weithredwr NACE Sue Riley: “Gan dynnu ar ystod eang o wybodaeth sydd gan NACE ar ymarfer dda, lluniwyd yr adnoddau gan arbenigwyr mewn gwella ysgolion, athrawon cyfredol a’n tîm o ymgynghorwyr addysg – ffocysir ar fodel ysgol-gyfan a fydd yn gymorth i arweinwyr canol ac uwch gyda pholisi, ac adrannau gyda darpariaeth ac ymarfer.”

Ychwanegodd Hilary Lowe, Ymgynghorydd Her NACE: “Rydym yn ymwybodol o’r effaith bositif mae ein gwaith gydag ysgolion eisoes wedi ei gael.  Wrth i ysgolion ddod yn fwy uchelgeisiol a gwybodus ynglŷn â’r hyn y gellir ei gyflawni ar gyfer nifer fwy o blant, bydd ehangu’r Rhaglen Ddatblygu Her yn darparu cefnogaeth ac adnoddau i helpu ysgolion godi cyraeddiadau pob dysgwr sy’n gallu cyrraedd nod uchel ac ehangu eu gorwelion.”

H&A

Pam mae Fframwaith Her NACE wedi ei ddiweddaru?

Er mwyn cadw i fyny gyda’r diwygiadau addysgol eang sy’n cymryd lle ar hyn o bryd yng Nghymru a’r ffocws parhaus ar y MATh. Mae’r fframwaith yn adlewyrchu’r datblygiadau cyfredol yma, yn golygu ei fod yn adnodd perthnasol a gwerthfawr ar gyfer hunanadolygu a gwelliant ysgol-gyfan.

Mae adnoddau cefnogol ychwanegol wedi eu hychwanegu hefyd, gan gynnwys: templad archwilio adrannol newydd, canllawiau diwygiedig ar ddata, enghreifftiau ar gyfer tystiolaeth a portffolio, canllawiau i arweinwyr canol a holiaduron ar gyfer hunanwerthuso.

Beth yw Rhaglen Ddatblygu Her NACE a sut y gall helpu fy ysgol i?

Mae Rhaglen Ddatblygu Her NACE yn cynnig ystod o adnoddau unigryw i gefnogi aelodau NACE ar bob cam o ddatblygu darpariaeth ar gyfer dysgwyr MATh, yng nghyd-destun her i bawb. Wedi’i ddatblygu mewn ymgynghoriad ag ysgolion ac arbenigwyr addysg, mae’r rhaglen yn seiliedig ar feini prawf sefydledig Fframwaith Her NACE – adnodd ar gyfer hunanwerthuso ysgol a gwella darpariaeth ar gyfer dysgwyr MATh.

Ochr yn ochr â’r Fframwaith Her, mae Rhaglen Ddatblygu Her NACE yn cynnig:
  • Ymgynghoriad pwrpasol a DPP ar gyfer eich timoedd addysgu a/neu arwain;
  • Mynediad i adnoddau ar-lein unigryw;
  • Cyfle i gynnig am achrediad Gwobr Her NACE;
  • Aelodaeth o gymuned o ysgolion a phobl proffesiynol tebyg.
Cynlluniwyd y rhaglen i gefnogi ysgolion ar draws pob cam a chyfnod datblygu – gan gynnwys ysgolion sydd eisoes yn dangos darpariaeth dda neu ragorol ar gyfer dysgwyr MATh, a’r rhai lle mae hyn yn bwynt gweithredu allweddol ar gyfer gwella. 

Sut fedrai gael rhagor o wybodaeth am Raglen Ddatblygu Her NACE?

Ewch i’r wefan yma, neu cysylltwch â ni.  

Sut fedrai brynu Fframwaith Her NACE?

Am wybodaeth am becynnau cyfredol a chostau, cliciwch yma.

I archebu, cliciwch yma.

Beth ddylwn i wneud os ydy fy ysgol yn gweithio gyda ‘Safonau Ansawdd ar gyfer Disgyblion Mwy Abl a Thalentog?

Mae NACE wedi diweddaru’r Fframwaith Her i adlewyrchu datblygiadau cwricwlwm yng Nghymru ac yn annog ysgolion i ddefnyddio’r fersiwn mwyaf diweddar a’r adnoddau cefnogol eang.

O Ebrill 2019, bydd angen i ysgolion sydd am gael eu hasesu ar gyfer Gwobr Her NACE wneud hynny yn erbyn y Fframwaith Her diwygiedig.

Pam mae yna gost i’r FFramwaith Her?

Mae NACE yn elusen annibynnol, ac wedi datblygu’r Fframwaith Her a Rhaglen Ddatblygu Her fel adnoddau i helpu ysgolion wella darpariaeth ar gyfer dysgwyr MATh. Mae’r fframwaith a’r adnoddau sy’n gysylltiedig yn cael eu diweddaru’n gyson gydag adnoddau ychwanegol ac esiamplau o arfer dda.

Mae’r cost i ysgolion yn talu am y gwaith o greu a diweddaru’r adnoddau yma.

Ydy prynu’r Fframwaith Her yn gwneud fy ysgol yn gymwys ar gyfer asesiad y Wobr Her?

I ysgolion sydd ar gamau cynnar datblygu’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr MATh, mae’r Fframwaith Her yn cynnig strwythur defnyddiol er mwyn adnabod cryfderau a blaenoriaethau ar gyfer gwella. Bydd ysgolion gyda ffocws sefydledig ar bolisi ac ymarfer yn y maes yma yn barod i archwilio’u darpariaeth, cwblhau yr hunanwerthuso a llunio portffolio o dystiolaeth cefnogol – yna gall hyn gael ei gyflwyno fel rhan o gais ar gyfer achrediad Gwobr Her.

Mae gan fy ysgol Wobr Her NACE yn barod.  Beth mae’r diweddariadau yn eu golygu i ni?

Ar gyfer eich ail-achrediad Gwobr Her nesaf, bydd angen i chi weithio gyda’r Fframwaith Her diwygiedig.  Mae hyn yn cydsynio gyda blaenoriaethau addysgol cyfredol. Dylid prynu trwydded ysgol-gyfan ar gyfer y fframwaith diwygiedig, sy’n cynnwys mynediad i adnoddau cefnogol ar-lein.

Sylwch os gwelwch yn dda, yn dilyn eich ail-achrediad nesaf, bydd angen i’ch hysgol adnewyddu’r achrediad pob tair mlynedd (pob pedair mlynedd yn flaenorol).

Sut fedrai gael rhagor o wybodaeth am Wobr Her NACE?

Ewch i’r wefan yma, neu cysylltwch â ni

Beth ddylwn i wneud os oes gen i ragor o gwestiynau?

Medrwch gysylltu trwy ebost (challenge@nace.co.uk) neu ffonio (01235 425000).